Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende practitioner een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik waarborg uw privacy door:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
  • als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier,
  • ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim),
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren. (met uw toestemming)
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsingen.
  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.